Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt strekker seg fra Røsvatnet i øst til Mindland og Hamnøya i vest. Reinen flyttes og trekker mellom ulike områder ut fra blant annet beitetilgang. På vinteren er reinen på kystbeiter, mens den kalver i de lavereliggende fjellområdene og trekker høyere opp i fjellet utover sommeren. Lomsdal-Visten/Njaarke har svært varierende terreng, noe som betyr at det er beite for alle årstider.

Flere steder i nasjonalparken vil du finne områder som både vitner om gammel tids bruk og som er aktivt i bruk i reindriften i dag. Det er flere spor etter gamle gammeplasser, melke- og samlegjerder i tillegg til dagens merke-, slakte- og skillegjerder.

Rein på vandring i Skjørlægda. Foto Carl Norberg.

Flytting av rein mellom kyst og innland. Foto Heihka Kappfjell.

Reinens matvaner

Reinen går på utmarksbeite året rundt og spiser det beste som naturen har å by på i de ulike årstidene. På våren og sommeren utnytter reinen det friske grønnbeitet som gror etter hvert som snøen forsvinner langs fjellsidene. På sommeren beveger reinen seg til høgfjellet for å komme unna insekter og få beitero. Seinsommer og høst trekker reinen ned til lavereliggende fjellområder og dalsøkk. Reinen spiser blant annet urter, gress og starr som har vokst gjennom sommeren, i tillegg til høsten sopper. Reinen har stor forkjærlighet til lav, noe den er alene om i den nordiske faunaen. Lav er både lettfordøyelig og energirikt. Reinlav, pigglav, islandslav og gulskinn som vokser på bakken er viktigst, men lav som vokser på gammel gran og bjørk er også viktig, spesielt ved vanskelige vinterbeiteforhold.

Reinens matvaner

Reinen går på utmarksbeite året rundt og spiser det beste som naturen har å by på i de ulike årstidene. På våren og sommeren utnytter reinen det friske grønnbeitet som gror etter hvert som snøen forsvinner langs fjellsidene. På sommeren beveger reinen seg til høgfjellet for å komme unna insekter og få beitero. Seinsommer og høst trekker reinen ned til lavereliggende fjellområder og dalsøkk. Reinen spiser blant annet urter, gress og starr som har vokst gjennom sommeren, i tillegg til høsten sopper. Reinen har stor forkjærlighet til lav, noe den er alene om i den nordiske faunaen. Lav er både lettfordøyelig og energirikt. Reinlav, pigglav, islandslav og gulskinn som vokser på bakken er viktigst, men lav som vokser på gammel gran og bjørk er også viktig, spesielt ved vanskelige vinterbeiteforhold.

Når du møter rein

Å oppleve en reinflokk på nært hold er en flott opplevelse:

  • Hold hunden i bånd. Rein kan oppfatte en løpende hund som et truende rovdyr på jakt. I perioden 1. april – 20. august er det båndtvang. Også utenfor båndtvangstida har du plikt til å ha hunden under kontroll. Løsspringende hunder kan skade vilt så vel som sau og rein på beite.
  • Ta en omveg når du ser beitende rein.
  • Sett deg på huk og vent til reinen har passert hvis det kommer en reinflokk mot deg.
  • På våren er reinen ekstra sårbar og simlene kalver. Da må vi vise ekstra hensyn: Stopp og vent, snu og ta en annen veg hvis nødvendig!

Rein i samlegjerde. Foto Carl Norberg.