2009 – ny hengebru i Lomsdalen

Bruer er viktige for å komme seg fram i et område som Njaarke/Lomsdal-Visten. Å få reparert og byttet ut utslitte bruer var derfor noe av det første som ble tatt tak i etter at nasjonalparken ble opprettet. Bildet er et «før-bilde» fra brua over Gardsforsen i Lomsdalen. Kanskje ikke så vanskelig å forstå at ny bru her var det absolutt første tiltaket som ble gjennomført?

Ei bru som begynner bli sliten – etterhvert forsvant mer og mer av dekket… Foto Magnar Solbakk.
Stødig bru bygd av Frank Bjørgan. Foto Carl Norberg.

2010 – ny bru i Børjedalen

I Børjedalen var det også behov for bru over Søre Austerdalselva. Brua ble bygd av grunneier og nasjonalparken bidro med midler.

2011 – ny hengebru over Breivasselva

I 2011 var det tid for å fornye hengebrua over Breivasselva. Den gamle brua var nokså utslitt og mange har gått over den med hjerte i halsen….

HM Dronning Sonja på veg over den gamle brua… Tøffa! Foto Magnar Solbakk.
Bru Tverådalen. Foto Carl Norberg.

2011 – reparasjoner bru Tverådalen

I 2011 reparerte grunneierlaget brua i Tverådalen og SNO sto for kostnadene.

2012 – ny sti Aursletta-Storstraumen

Forbi Storstraumen og mot Lakselvvatnet har det lenge vært veg og sti. Den gamle vegen ble laget som nødarbeid på 20-tallet og har seinere blitt vedlikeholdt av Vevelstad kommune. Men fra Aursletta og opp til Storstraumen manglet det sti. SNO satte i derfor i gang bygging av ny sti, med trapper og gangbaner for at folk skal komme seg forbi bratte hammere og glatte berg. Turen opp til Storstraumen er en opplevelse i seg selv, men ingen ting for den med stor høydeskrekk!

«Himmelstigen» på veg innover mot Storstraumen. Foto Carl Norberg.
Stavassvegen. Foto Carl Norberg.

2012- utbedering av veg til Stavassdalen

Stavassdalen, eller Stöövesvumie som er dalførets samiske navn, er innfallsport til nasjonalparken fra Grane. I Stavassdalen har foreninga Stavassdalens venner gjort en gedigen jobb med tilrettelegging. Vegen til Stavassdalen var i nokså dårlig skikk. Nasjonalparkstyret inngikk derfor spleiselag med Grane kommune, Statskog og fylkesmannen for å få rusta opp vegen.

2012 – slått på Fjellgården

Fra 2006 har elever ved landbruksskolen i Vefsn, Mosjøen videregående skole, avd Marka, slått og restaurert deler av den gamle innmarka på Fjellgården i Skjørlægda. Fra 2012 har nasjonalparkstyret bidratt med midler for denne fantastiske jobben som har ført til tilbakekomst av flere slåttearter og bidratt til at Fjellgården er et flott turmål!

Elever fra MVS slår den gamle innmarka. Foto Torhild Lamo.
Bru Fillenjohke. Foto Carl Norberg.

2012 – utbedring av bru Fillenjohke

Brua over Fillenjohke (Fjellskardelva) i Skjørlægda var også moden for reparasjon. SNO og Statskog Fjelltjenesten gjorde jobben og materialene ble betalt av nasjonalparkstyret.

2013 – skjøtsel Strompdalen

Elveene i Brønnøy har stort sett årlig tatt turen til Strompdalen og Lomsdalen. Fra 2013 har elevene fra BBU bidratt med rydding av kratt og småbjørk i Strompdalen, i tillegg til at de har reparert en del av stokkbruene langs stia fra Børjeøra!

Rydding av kratt og småbjørk i Strompdalen. Foto Magne Ekker.
Ny bru Gardselva. Foto Carl Norberg.

2013 – bru Gardselva

Gardselva i Sørvassdalen (Searvoesvuemie) stiger fort under flom og regnperioder. Tidligere har det ikke vært bru her, men en fin bruplass ble funnet og bru bygd et pra hundre meter oppstrøms den gamle vadeplassen. Ved lav vannstand er elva helt grei å krysse og ved lav vannstand kan man også krysse mellom øver- og nervatnet dersom man skal videre vestover. Ved høg vannstand anbefaler vi å følge sørvasselva sørover og krysse ved Innertjønnan.

2013 – arbeid med derhviegåetie Krongelvatnet

På begynnelsen av 1990-tallet ble det oppført flere torvgammer (derhviegåetieh) på Sør-Helgeland, to i tilknytning til det som seinere ble nasjonalpark. Rett utenfor nasjonalparkgrensa, ved Krongelvatnet i Vevelstad bygde elever fra Vevelstad skole ei. I 2013 var den moden for ei større renovering. Ungdomstrinnet dro på tur og under kyndig ledelse fra blant annet Odd Bønå ble det lagt på ny plast og fylt på torv. Seinere år har også skoleelevene vært her og gjort annet arbeid for å holde leirplassen i stand!

I høljende regn skar og bar elevene fra Vevelstad torv! Foto Torhild Lamo.
Fra «Tosenvegen» er det fint å gå innover mot Sarvejælla. Foto Carl Norberg.

2013 – ny parkeringsplass Sarvejælla

I 2012 ble det opprettet en ny parkeringsplass for de som skal på tur mot Sarvejællanjaevrie (Gåsvatnet). parkeringsplassen har seinere blitt ytterligere noe utvidet for å få plass til nye informasjonsskilt og i 2017 satte Statens vegvesen opp flotte skilt! Vegvesenet bekoster også vinterbrøyting.

2013 – oppgradering veg og parkeringsplass Tverådal

Tverådalen ble i fylkesdelplan for Lomsdal-Visten valgt ut som en av fire innfallsporter. Nasjonalparkstyret bekostet derfor oppgradering av parkeringsplass og vegen inn til parkeringa i Tverådalen.

Tverådalen. Foto Carl Norberg.
Platanlønnskog. Foto Carl Norberg.

2013 – fjerning av platanlønn Klavesmarka

Platanlønn er en fremmed art – det vil si en art som ikke er naturlig i Norge. Platanlønn er i tillegg en art som skaper veldig store problem fordi den sprer seg fort og tar over områder der andre arter vokser. Platanlønn ble plantet som tuntre i Klavesmarka og noen andre steder i nasjonalparken. I Klavesmarka har den mer eller mindre tatt over den gamle innmarka og spredd seg over et stort område og nasjonalparkstyret har derfor jobba fra 2013 med å få den fjerna.

2013 – rydding av søppel

Dessverre har vi som jobber med nasjonalparken brukt ganske mye tid i løpet av årene som har gått til å rydde søppel. Det meste av dette er heldigvis gammelt søppel.

Opphenting av søppel. Foto Carl Norberg.
Stolte nasjonalparkordførere! Foto Carl Norberg.

2014 – nasjonalparkdassen på Stavatnet

Det er få bygg i nasjonalparken og det skal det også være. Men noen ganger er det bruk for bygg. Stavatnet i Grane er mye brukt av lokalbefolkning, turister og skoleklasser, og her var det definitivt behov for en dass! Stavatnet ligger utenfor selve nasjonalparken, i gangavstand fra innfallsporten Stavassdalen, og når det var behov for en dass her fant vi ut at da må vi gjøre det skikkelig! Nasjonalparkdassen ble tegna av arkitekt Håkon Bø i firmaet Helt grønn. Han ble inspirert av bygg som allerede står i nasjonalparken og vi fikk HAG-vekst til å bygge den flotte dassen som har blitt en severdighet i seg selv!

2014 – klopplegging på stia til Strompdalen

Stia mellom Børjeøra og Strompdalen hadde mange blaute plasser. Når det er vått prøver vi som går på stia ofte å finne en ny og tørre veg. Det fører til at det blir nye stier og myra blir opptrampa. Når vi klopplegger ei sti så gjør vi det først og fremst for å ta vare på myra, men en trivelig bieffekt er at de fleste opplever at det blir lettere og bedre å gå. Ganske fiffig!

Odd Bønå skrur klopp. Foto Carl Norberg.

Mikael Bønå jobber med restaurering. Foto Torhild Lamo.

2014  -restaurering av derhviegåetie Nedre Breivatn

Også ved Nedre Breivatn ble det oppført ei torvgamme (derhviegåetieh) på begynnelsen av 1990-tallet. Etterhvert som torva ble løfta av gamma viste det seg at den var i veldig dårlig stand og store deler av gamma ble gjenoppbygd. Neila Boman var faglig ansvarlig for jobben og vi håper at gamma vil huse trøtte vandrerbein i mange år framover!

2014 – nasjonalparkbåten Sarvejællanjaevrie

I naustet ved Gåsvasshytta (utleiehytte, Statskog) ligger nasjonalparkbåten. Den ligger til fri benyttelse for folk som skal på tur i området. Sarvejællanjaevrie (Gåsvatnet) er stort, men med båt er det lettere å komme seg rundt! De som leier hytta har egen båt. Husk å ta på redningsvest!

Rotur på Sarvejællanjaevrie. Foto Carl Norberg.
Bru Klavesmarka. Foto Carl Norberg.

2014 – ny bru Klavesmarka

Vinteren kan være tøff for bruer! Isgangen våren 2014 tok med seg brua over Klavesmarkelva. Etter avtale med grunneier ble ny bru bygd av SNO.

2015 – nasjonalparkdassen til Tøymvatnet

Dassen på Tøymvasshytta ble tatt av vinden… Tøymvasshytta er egentlig ei gammel arbeidsbrakke fra tida når kraftlinja ble bygd gjennom Laksmarkdalen/Børjedalen. Nåe eies den av Vevelstad kommune. Når hytta trengte ny dass var valget av nasjonalparkdassen naturlig! Dassen er bygd av HAG-vekst, ei vesktbedrift i Grane og Hattfjeldal. Forarbeid og bygging ble gjort i 2015 og dassen løfta på plass i 2016.

Tøymvasshytta. Foto Carl Norberg.
Ny sti med klopp. Foto Carl Norberg.

2015 – klopplegging av sti til Sarvejællanjaevrie

Sarvejælla, eller Gåsvassdalen, er et av de rikeste områdene i nasjonalparken. Stia inn til Gåsvasshytta er mye brukt, men går mye i myrland. Stor stislitasje gjorde at stia ble klopplagt.

2015 – forsterkning av kjøretrase Sarvejælla

Området rundt Sarvejælla er også et viktig område for reindrifta. Det er beiteområde, i tillegg til at ei viktig flyttlei mellom vinter- og vår-/sommerbeite går her. Ovenfor Gaskejaevrie (Mellomgåsvatnet) står et merkegjerde som blir brukt når reinkalvene skal merkes. Opp til merkegjerdet er det derfor behov for å kjøre med barmarkskjøretøy. Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og SNO samarbeida derfor om å forsterke og utbedre deler av kjøretraseen sånn at det skal bli minst mulig skader på vegetasjonen.

Arbeid med kjøretrase. Foto Carl Norberg.
Merking av Sjøbergmarsjruta med Innervisten i bakgrunnen. Foto Magnus Beyer Brattli.

2015 – varding og merking av Sjøbergmarsjløypa

I nasjonalparken er det ikke rødmerka stier. Eneste unntak er Sjøbergmarsjruta. Sjøbergmarsjen er en årlig minnemarsj for de som bidro i motstandsarbeidet under andre verdenskrig. Våpen og ammunisjon ble transportert fra England til Helgelandskysten. Så ble det båret over fjellet gjennom det som nå er nasjonalpark til Vefsndalføret. I 2015 ble det gjort en større jobb med å varde og merke ruta som Sjøbergmarsjen bruker mellom Austerfjorden i Innervisten og Eiterådalen.

2015 – varding av stia til Krongelvatnet

Elevene ved Vevelstad skole er kanskje noen av de tøffeste i regionen? De er i alle fall ikke redde for å ta i et tak eller dra på tur i dårlig vær! I 2015 gjorde de en stor jobb med å revarde leia mellom Bønå og Krongelvatnet så nå skal den være lettere å finne – også i tåke!

Elever fra Vevelstad varder i skodda. Foto Ole Arnold Bønå.
Klopplegging av sti var klar til Stavassdagen 2015. Fotor Carl Norberg.

2015 – klopplegging Stavassgården-Stavatnet

Strekninga ligger utenfor nasjonalparken, men i tilknytning til innfallsporten Stavassdalen. Området er mye brukt og Brurskanken turlag har klopplagt stia fra Langskardnasen i nord til Stavatnet.

2016 – strandryddeaksjon Velfjorden

I Velfjorden har nasjonalparken ei lang kystlinje. Okfjorden og halve Storfjorden ligger også i nasjonalparken. Som mange andre steder er det dessverre mye søppel i strandlinja. Våren 2016 rydda SNO med hjelp av Statskog Fjelltjenesten mesteparten av strandlinja i nasjonalparken. Dessverre viser det seg at mesteparten av søppelet kommer fra oppdrettsnæring og nasjonalparkforvaltninga har derfor i etterkant fulgt opp dette i samarbeid med Fiskeridirektoratet.

Strandrydding. Foto Carl Norberg.
Inforom på Forvik. Foto Carl Norberg.

2016 – inforom Forvik

Forvik er innfallsport til Lomsdal-Visten fra Vevelstad. Hit kommer du langs kystriksvegen og kan ta hurtigbåt inn i Visten og nasjonalparken. Venterommet på Forvik fikk i 2016 en oppshining. Det jobbes fremdeles med å få på plass mer og bedre informasjon på Forvik med blant annet ei utendørs utstilling.

2016 – fjerning av parkslirekne i Storfjorden

Parkslirekne er en annen fremmed art som truer naturmangfoldet i nasjonalparken. Den ble i sin tid plantet som hageplante, men har både i Klavesmarka og Storfjordbotten tatt helt overhand. Velfjord skogservice hjelper oss derfor med å ta den bort.

Parkslirekne sprer seg. Foto Carl Norberg.
Telefonstolper fraktes ut. Foto Carl Norberg.

2016 – fjerning av telefonlinje

Den gamle telefonlinja fra Vefsn til Brønnøy gikk gjennom nasjonalparken fra Eiterådalen til Storbørja. I 2013 fikk vi hjelp av friluftselevene ved Vefsn folkehøgskole, Toppen til å rydde avstikkeren mot Vistenfjorden. Telenor tok senere ansvar og fikk rydda resten av linja, det vil si streng, isolatorer og stolper.

2016 – fjerning av kraftlinje

Når Helgeland Kraft bygde ny hovedforsyning med strøm til Brønnøyregionen var et av konsesjonskravene av den gamle linja, som gikk gjennom nasjonalparken, skulle fjernes. Mastene ble fjernet og flydd ut og nå er det bare kraftgata som enda noen år vil vises i terrenget. Den flotte oppryddinga har ført til at vi i dette området har fått et STØRRE område uten store tekniske inngrep – noe som er ganske uvanlig!

Linjegata vises enda, men bjørkekrattet vokser fort til! Foto Carl Norberg.
Ny bru! Foto Carl Norberg.

2016 – ny bru Sarvejællanjohke

Gammel bru over Sarvejællanjohke var utslitt og lå på en litt kronglete plass. Statskog Fjelltjenesten bygde ny bru i samband med arbeid med nye Gåssvasshytta og nasjonalparkstyret sto for midler.

2017 – oppussing av Tøymvasshytta

Vevelstad kommune har hatt flinke snekkere i gang og nasjonalparkstyret har bidratt med midler.

Tøymvatnet og Tøymvasshytta. Foto Carl Norberg.
Plantefelt med sitka i Lislbørja. Foto Carl Norberg.

2017 – fjerning av sitka i liene i Lislbørja

Sitkagran er en annen fremmed art som blant annet har blitt plantet i Lislbørja i Velfjorden. Vi vil helst ikke ha fremmede arter i våre nasjonalparker og i 2017 begynte derfor Velfjord skogservice arbeidet med å felle sitka i de bratte liene nordvest i Lislbørja.

2017 – varding Tverådalen-Krongelvatnet

På 1990-tallet ble store deler av leia mellom Tverådalen og Krongelvatnet varda. Noe av vardinga var borte og noen partier var ikke varda/var for dårlig varda. Statskog Fjelltjenesten varda derfor opp ruta på vegne av nasjonalparkstyret.

Magnus og Jens løfter stein! Foto Torhild Lamo.
Sandvikbakken – et fint startsted! Foto Carl Norberg.

2017 – parkering Sandvikbakken

Skjørlægda i Eiterådalen er en av de mest brukte startstedene i nasjonalparken (og i 2018 ble hovedinnfalsporten fra Vefsn flytta hit). I 2017 og 2018 har Kvalfors bygdelag jobba med å «shine opp» parkeringsplassen i tillegg til at de har gjennomført en større ryddeaksjon rundt parkeringa.

2017 – restaurering buvrie Searvoesvuemie

I Searvoesvuemie (Sørassdalen) står en helt unikt sørsamisk boplass. Den ble restaurert for ca 20 år siden, men særlig buvrien, et oppbevaringsbur, som står nede mot vatnet, har årene fart hardt med. Helgeland Museum, som eier boplassen, fikk midler fra Sametinget til restaureringa. I tillegg bidro både museet og nasjonalparkforvaltninga. Det viste seg at mye var ødelagt, så restaureringa ble snarere en rekonstruksjon. Så mye som muligav gamle materialer har blitt gjenbrukt og nye emner ble funnet i området rundt av Torbjørn og Tallak Prytz som sto for arbeidet.

Restaurering av buvrie. Foto Torbjørn Prytz.
Omlegging av Gamle Stavassveg. Foto Carl Norberg.

2017 – klopplegging av Gamle Stavassveg

Visste du at du kan ta toget til Trofors og gå inn i nasjonalparken? Etter et par km på grusvegen sørover fra Trofors tar Gamle Stavassveg av og går innover til Stavassgården. Ei sti som går i et flott landskap der det både er elvejuv og gammel granskog. Stia ble rydda, merka og klopplagt på 1990-tallet, men nå var det på tide med en ny runde! Stia har blitt klopplagt og noen steder har den blitt lagt om til tørrere mark.

2017 – opprydding av gamle reingjerder

I samarbeid med Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt ble det i 2017 og 2018 ryddet opp i gamle reingjerder som var gått ut av bruk, hovedsaklig i nasjonalparkens vestre del. Reinbeitedistriktet fikk midler gjennom tiltak i reindriftsavtalen og nasjonalparkstyret bidro med ytterligere midler og arbeidskraft.

Gamle reingjerder er i ferd med å bli resirkulert. Foto Carl Norberg.
«Via ferrata» til jettegryta. Foto Carl Norberg.

2017 – verdens korteste via ferrata?

Langs den gamle gangbanen forbi Storstraumen er det ei flott, halvvegs gjenomskjært jettegryte. Glatte berg og stor åpning mellom fjell og gangbane gjorde steget over til å se på denne nokså hasardiøst. SNO bygde dermed verdens korteste via ferrata!

2018 – sikring av Efievegen

Stia fra Visthus til Kvannlivatnet er flott og stort sett ganske lettgått. Bortsett fra gjennom Efievegen som er et bratt skar med mye steinur. Det har fra gammelt av vært bolter her, men de er borte og tauene som har blitt hengt opp som erstatning var blitt nokså morkne. SNO har derfor satt opp ny håndwire sånn at det har blitt litt enklere å komme seg gjenom skaret – men det er fremdels både blokkur og andre hinder som man må forbi!

Efievegen. Foto Carl Norberg.
Fjellgården. Foto Carl Norberg.

2018 – prosjektering restaurering Fjellgården

Fjellgården i Skjørlægda er et av de viktigste kulturminnene vi har fra tida med fjellgårder i nasjonalparken. De fleste av disse er borte og man kan bare ane hvor de sto. Takket være bygdefolkets innsats på slutten av 1970-tallet er hovedhuset på Fjellgården (eller Eiteråfjellet som gården egentlig heter) bevart, men som alle gamle bygg trenger det stell! Prosjektering er gjennomført, men for at arbeidet skal kunne gjennomføres må både Fjellgårdens eier Statskog og nasjonalparkforvaltninga bidra til å få tak i mer midler!

2018 – klopplegging Skjørlægda

Stia i Skjørlægda er stort sett fin og tørr, men det et par blauthøl der det har blitt veldig opptråkka. Disse korte bitene ble derfor klopplagt i 2018.

Klopplegging av sti i Skjørlægda. Foto Carl Norberg.
Søppelrydding pågår! Foto Carl Norberg.

2018 – rydding av strandsøppel i Storfjorden

Mellomtrinnet på Hilstad skole gjorde en kjempejobb med å rydde alskens gammelt søppel i stranssona i Storfjorden. Heldigvis var det ikke noe å si på innsatsen – for her var det mye som hadde samlet seg opp gjennom årene. Marine Harvest og AkvaFuture bidro også med lemping og utkjøring av avfall.

2018 – ny parkeringsplass i Tosbotn

Helgeland Kraft har opparbeida en ny parkeringsplass i Masterdalen i Tosbotn. Den driftes av grunneier i samarbeid med Brønnøy kommune og nasjonalparkstyret. Grunneier har rydda og merka ny sti opp mot Nedre Bjørnstokkvatnet.

Flott utsikt mot Tosen! Foto Torhild Lamo.
Sitkagrana i Lilsbørja er i ferd med å bli hogd og frakta ut. Foto Carl Norberg.

2019 – hogst av sitkagran i Lislbørja

På 1960-tallet ble det i likhet med mange andre steder planta sitkagran på inn- og utmark på den tidligere gården i Lislbørja i Velfjorden i Brønnøy. Sitkagrana er altså en fremmed art som vi kke ønsker i verneområdene. Vinteren 2017 falt store mengder av skogen og for å forhindre enda større vindfall og tap av verdier har Næsbø skog gjennomført hogst i vår. De er ferdige i selve Lislbørja, men skal også hogge på Børjeneset før de snur lekteren sørover tilbake til Trøndela. Virket er frakta ut og solgt til treindustrien.

2019 – hva skjer?

  • Stia fra Børjeøra til Strompdalen skal legges om over Stimyra i Sæterdalen.
  • Ny brosjyre om nasjonalparken er på veg.
  • Utkikkspunkt skal etableres langs Stavassvegen.
  • Utkikkspunkt og sti på Nevernes skal prosjekteres.
  • Utendørs utstilling skal komme på plass på Forvik.
  • Stier skal ryddes, søppel skal ryddes og gammel innmark skal stelles.
Elgvidda. Foto Carl Norberg.