Nasjonalparkstyret gjennomfører årlig tiltak som skjøtsel, informasjon og tilrettelegging. Nasjonalparkstyret har et sekretariat som består av nasjonalparkforvalter som har kontor på Trofors i Grane.

Forvaltningsmyndigheten samarbeider tett med Statens naturoppsyn, som er tilsyn i verneområdet.

Rammene for hvordan området skal forvaltes finner vi i verneforskriften Åpnes i ny fane. I tillegg har det blitt laget en forvaltningsplan Åpnes i ny fane som gir retningslinjer for hvordan verneforskrifta skal tolkes. I forvaltningsplanen finner du avklaringer rundt ulike brukerinteresser og det er konkretisert hva som er tillatt og ikke.

Det er verneformålet og verneforskriften som er styrende for hva som kan tillates av aktiviteter og tiltak i området, og det er i skjæringspunktet mellom bruk og vern området skal forvaltes.

Naturoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) utfører tilsynsoppgaver i verneområdene, både på privat og offentlig grunn.

Naturoppsynet har som oppgave å drive tilsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Naturoppsynet gjennomfører også skjøtsels-, registrerings-, og tilretteleggingsoppgaver og jobber også med informasjon og naturveiledning.

Alle bilder: Carl Norberg